Документи за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025

1.Декларация /Приложение № 4/ за наличе на друго дете/ деца, учащи в ОУ “ Кочо Честеменски“, Пловдив.

2.Заявление за записване в ПГ за учебната 2024/2025г.

3.Заявление за кандидатстване и участие в класиране за прием в ПГ за учебната 2024/2025 г.

4.График за осъществяване на приема в ПГ за учебната 2024/2025г.

4.Правила за прием на деца в Подготвителна група за учебната 2024/2025 г.

5.Скица на района на ОУ “ Кочо Честеменски“, Пловдив, съгласно утвърдено райониране  за прием на ученици  в първи клас в училищата на територията на град Пловдив / решение № 540 от 22.12.2016г. на ОбС-Пловдив/

В подготвителната група няма свободни места за 2022/2023 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с подаване на документи за записване на приетите ученици в ПГ за учебната 2022/2023г. Ви информираме, че записването ще се осъществява в деловодството на училището, съгласно график на дейностите за учебната 2022/2023г. за приемане на ученици в ПГ в ОУ „Кочо Честеменски“, Пловдив, утвърден със заповед на директора, а именно в периода от 06.04.2022г. до 08.04.2022г. от 08.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 часа.

       Образците на документи за записване на децата са публикувани на сайта на училището в раздел “ Прием” ? “ Подготвителна група“.

За записване на класираните деца е необходимо родителите да попълнят и входират в деловодството следният комплет от документи:

  1. Заявление за записване на дете в ПГ за учебната 2022/2023г. /по образец/;
  2. Копие от акт за раждане на детето /заверен “ Вярно с оригинала”/.
  3. Декларация за наличието на друго дете, учащо в училището /по образец/. Попълва се само от родителите, които имат друго учащо дете в училището.
  4. Копие от акт за смърт на един или двама починали родители /заверено “ вярно с оригинала”/, предоставя се само от родителите, които са го отбелязали в заявлението за кандидатстване.
  5. Декларация в свободен текст, че детето не посещава детски или учебни заведения в момента . / декларацията се изисква само ако детето не посещава детско или учебно зааведение/
  6. Документ от Ресусрсен център за децата със СОП/ заверен “ вярно с оригинала”/.

За повече информация и въпроси, относно прием на децата в Подготвителната група на ОУ „ Кочо Честеменски“ за учебната 2021/2022 г. може да се обръщате към Атанаска Копанарова-технически секретар в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на телефон : 0879 36 49 87


На вниманието на родителите на учениците от Подготвителна група за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща на 12.09.2022г. /понеделник/ от 18.00 часа  в сградата на ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив, намираща се на бул. „Свобода“ № 26. (за учениците, приети в ПГ за учебната 2022/2023г.)

 

Прием на деца в Подготвителна група за учебната 2023/2024 г.

1. Правила за прием на деца в Подготвителна група за учебната 2023/2024 г.

2. График за осъществяване на приема в ПГ за учебната 2023/2024.

3.  Заявление за кандисатване и участие в класиране за прием в ПГ за учебната 2023/2024.

4.  Заявление за записване в ПГ за учебната 2023/2024.

5. Декларация /Приложение № 4/ за наличе на друго дете/ деца, учащи в ОУ “ Кочо Честеменски“, Пловдив.

6. Скица на района на ОУ “ Кочо Честеменски“, Пловдив, съгласно утвърдено райониране  за прием на ученици  в първи клас в училищата на територията на град Пловдив / решение № 540 от 22.12.2016г. на ОбС-Пловдив/