История на училището

През 1934г. е отнето и заплатено дворно място за построяване на ново училище в квартал „Матинчеви градини“. Строежът на сградата е започнат 1939г. и завършен към края на 1940г. След построяване на училището, предвид ситуацията в страната, сградата е превърната в казарма. От м. март 1941г. първи в нея влизат части от  немската армия до отиването им на Източния фронт.
През м. ноември 1941г. за първи път постъпват ученици. Занятията започват при 5 паралелки в начален курс и 5 в прогимназията, една група детска градина и една група занималня в прогимназия. Назначени са учители от съседните училища и един командирован от Македония, всичко на брой – 12. След  09.09 г. тук отсяда слязлата от Балкана II Средногорска партизанска бригада „Васил Левски“ до заминаването й на фронта. През това време учебните занятия се водят в съседните училища –   „Д-р Петър Берон „ и „Антим I“. Има 4 паралелки в начален и 6 в прогимназиален курс, с 14 учители. След края на войната училището отново е казарма на артилерийския полк до заминаването на Червената армия. През целия период до 09.09.1944г. училището е на държавна издръжка.

 

 

Развитие на училището след 1944г.

Материалната база е крайно незадоволителна. Учебните занятия продължават да се водят в съседните училища, защото сградата служи за казарма на артилерийско поделение. През учебната 1947 – 1948 г. се оформя предния двор, като се насаждат и първите дървета. Постепенно материалната база се обогатява, обзавеждат се  кабинети по биология, химия, физика и работилници по трудово обучение за момчета.

 

Характерни моменти до 1968 г.

През 1960г. се откупува дворното място откъм северната страна, което дотогава е частна овощна градина. С много усилия на колектива от учители , ученици и родители това място се превръща в образцово опитно поле и физкултурна площадка. Южният двор се залесява и се превръща в парк за отдих. Броят на паралелките достига до 4-5 при всички класове, поради което се налага разширението на училищната сграда. През 1962г. се построява пристройка с 9 учебни стаи. Направени са съблекалня, баня и кабинети по физическо възпитание. От 1958 г. училището участва във всички физкултурни прояви и състезания от градски, окръжни и републикански мащаб. Развива активна спортна дейност и винаги се класира на първите места. Така през 1966г. учениците достойно защитават спортната чест на България на европейски лекоатлетически четирибой в Артек, когато се класират на първо място от явилите се 11 отбора. Броят на паралелките става 20 в начален курс и 16 в прогимназиален, 3 групи детска градина и 2 групи занимални. Броят на учителите е 46. Поради разрастване на квартала и въпреки пристройката на сградата, е невъзможно да се учи с такава натовареност на класовете, затова започва строеж на нова училищна сграда в квартала. През 1968г. се поставя бюст-паметник на патрона на училището. Откриването на паметника става на 10.05.1968г.в присъствието на много учители, ученици и граждани. От 01.10.1968г. част от учителите и учениците създават СОУ “Симеон Велики“. Така се предоставя възможност да се оформят кабинети по химия, физика, зъболекарски кабинет. Създава се и музикална група за духова музика, а инструментите са  закупени със средства на родителския комитет и средствата от ученическите бригади.

 

Развитие на учебното заведение от 1968 г. до 1989г.

През тези години нараства броя на учениците, като се сформират по 14 паралелки в начален курс и 13 в прогимназиален. Към началния има 5 групи занималня и 4 групи към прогимназия. Дейностите през този период са подчинени на учебно-трудова, културно-масова и спортно-туристическа дейност. Ежегодно се организират масови празници на ТНТМ, провеждат се пионерски сборове, честват се бележити годишнини, патронни празници и концерти на училището.

 

Характерни моменти до 2010 г.

Въпреки настъпилите промени в икономическия и политическия живот на обществото, учителският колектив продължава нормално и спокойно своята работа. Забелязва се тенденция на намаляване броя на учениците, респективно на паралелките в училище. През учебната 2010 – 2011г. паралелките са 14, а броят на учениците -302. Разкрити са 3 полуинтернатни групи в начален етап. В следващите години училището непрекъснато се подновява и модернизира и това личи в увеличаващия се брой на учениците. През учебната 2015 – 2016г. броят на учениците вече е 439 с 19 паралелки.