1. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН), платформа на проекта:    https://react.mon.bg


2. ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”


Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://oud.mon.bg/


ОУ „Кочо Честеменски“ е училище в облака!

Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието. Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.

Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучение и е част от проекта Училище в облака.


ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив, получи поздравителен плакет за Активен участник в проект „Твоят час“ за образователен напредък.


„Еразъм +“

Дни преди най-светлия български празник, колективът на ОУ „Кочо Честеменски“ има причини
за заслужена гордост. Нашето проекто предложение „Учителят е творец, който търси промяната“
бе одобрено и ще получи финансиране от Европейската комисия по програма „Еразъм +“, сектор
„Училищно образование“. Ние получихме 95 от 100 възможни точки и сме на второ място от
одобрените 173 проекто предложения. Десет учители ще участват в структурни курсове и
краткосрочни обучения в 4 европейски държави – Финландия, Исландия, Кипър и Малта, за да
разширят европейските контакти на училището ни, обменят иновативни подходи на обучение и
осигурят знания с европейско измерение на нашите ученици.


Модернизация на учебния процес

ОУ „Кочо Честеменски“ спечели финансиране по програма“ Модернизация на учебния процес“ на стойност 13 356.00 лв. 60% от сумата е отпусната от Община Пловдив, във връзка с кандидастване и разпределяне на средства за модернизация на учебния процес в общинските училища през 2019г. Финансовата подкрепа ще бъде използвана за закупуване на 3D printer da Vinci 2.0 Duo и интерактивен под/маса.