• Предстоящи обучения: 

Тема: „Приобщаване на деца и родители. Поведение. Институции.“

Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

Период: 23.05.2024 г., в присъствена форма, чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда, с един квалификационен кредит

Начало: 14:30 часа.

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 53

  • Oбучениe – Февруари 2024г

Тема: „Творческа лаборатория- технологии за творческо възпитание в
училище и в детската градина- интерактивни методи, арт- педагогика,
приказки, игри за личностно развитие“
Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив
Период: 05.02.2024 г., присъствена форма, без квалификационен кредит.
Начало: 10:00 часа.
Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 53
 
  • Обучения – Септември 2023г.
 
Тема: Технологични подходи за качествено образование и повишаване на
функционалната грамотност на учениците“
Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив
Период: 14.09.2023 г., присъствена форма, ОУ „Кочо Честеменски“ гр.
Пловдив, с един квалификационен кредит.
Начало: 10:00 часа.
Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 53
 

 

 

  • Обучение- Юли 2022г.

Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 50 педагогически специалисти

 

  • Обучение на педагогическите специалисти

Тема на обучението: “Инструментариум на съвременния учител”

Място на провеждане: ОУ”Кочо Честеменски”

Период на провеждане: на 04.07.2022 г.

Начален и краен час: 11:00 часа – 17:00 часа, 8 академични часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул” ЕООД

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 49 педагогически специалисти.

  • Обучение-Септември 2022г.

Обучение на педагогическите специалисти

Тема: „Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества“

Място: манастир „Св. Св. Кирик и Юлита“, кв. Горни воден, общ. Асеновград

Период: 12 и 13.09.2022 г., присъствена форма, 16 академични часа – 8 академични часа присъствена форма и 8 академични часа дистанционна форма.

Начало и край: 15.30 часа (на 12.09)- 13.00 часа (на 13.09.2022г.)

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 46

 

  • Обучение-Октомври 2022г.

Тема на обучението  „ Работа с осиновени деца“ –семинарно обучение

Място на провеждане област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград

Период на провеждане 12.10.2022г. -14.10.2022г.

Начален и краен час –

Наименование на обучителната организация : организирано от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в гр. Пловдив

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 1

Предстоящи обучения:

Тема: „Социална компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения“

Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

Период: 28.10.2022 г., присъствена форма, чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда в Гугъл Миит, 4 академични часа – 2 академични часа уебинар в присъствена форма и 2 академични часа дистанционна форма.

Начало и край: 14:30 часа – 18:30 часа.

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 52

Комисия-квалификации-за-сайтаИзтегляне

  • Обучение-Ноември 2022г.

Тема на обучението „ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“

Място на провеждане : онлайн обучение, виртуална стая

Период на провеждане 11.11.2022г.

Начален и краен час 09.00 до 12.00

Наименование на обучителната организация : служба по трудова медицина „Ready EHSsp”

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 1

Тема на обучението „ Предизвикателства и перспективи в работата с деца, жертви на противообществени прояви и престъпления“

Място на провеждане област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград

Период на провеждане 28.11.2022г. -30.11.2022г.

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация : организирано от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „ Южен“, община Пловдив

Броят на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 1

Обучение Декеври 2022г.

Темата на обучението е „Оказване на първа долекарска помощ“.

Място на провеждане : чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда, присъствено.

Период на провеждане:21.12.2022 г./сряда/

Начален и краен час-18.30 часа

Наименование на обучителната организация :Обучението се извършва от лицензирана Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД гр.София.

Броят на педагогическите e 52 и непедагогическите специалисти 10, заявили желание за участие.

 

Темата на обучението е „Оказване на първа долекарска помощ“.

Място на провеждане : чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда, присъствено.

Период на провеждане:21.12.2022 г./сряда/

Начален и краен час-18.30 часа

Наименование на обучителната организация :Обучението се извършва от лицензирана Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД гр.София.

Броят на педагогическите 47 и непедагогическите специалисти 9, заявили желание за участие

Обучение -Февруари 2023г.

Предстоящи обучения:

Тема: „Предизвикателства, възможности и решения на образователната система“

Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

Период: 01.02.2023 г., присъствена форма, чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда в Гугъл Миит, с един квалификационен кредит.

Начало: 10:00 часа., край: 16:00 часа

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 52

Обучение – май 2023г.

Предстоящи обучения:

Тема: „Самооценяване- процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование“

Място: ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив

Период: 25.05.2023 г., присъствена форма, чрез средствата за информационни и комуникационни технологии в електронна среда в Гугъл Мийт, без квалификационен кредит.

Начало: 10:00 часа.

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл Скул“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 52