Ако файловете не се свалят, моля отворете сайта с internet explorer или microsoft edge.

Заявление – Обучение в електронна среда от разстояние до 30 дни

Заявление – Обучение в електронна среда над 30 дни


ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА
ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Уважаеми родители,

       Във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

      Обучението на учениците, чийто родители/настойници са заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа на училището – Google GSuite for Education. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

      Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават лично в деловодството или на  електронната поща на училището, както следва: school@chestemenski.com

            За децата от подготвителна група няма разрешителен режим за обучение в електронна среда от разстояние. Родителите могат да се възползват от 20 дни неприсъствени дни по семейни причини, по смисъла на параграф 10 от Наредба за предучилищната подготовка, а именно:  

„Преходни и Заключителни разпоредби § 10. Отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.“

 

Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, които са в случаите, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.

Заповед-противоепидемични мерки: