Индикативен списък на услугите, предоставяни от ОУ „Кочо Честеменски“ /съгласно чл. 28 от административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование/

Кликнете за да свалите документите!

1. Приемане и преместване на ученици
– Заявление за записване на ученик
– Заявление за преместване на ученик
2. Дубликати:
– Дубликати – заявление
3. Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище в чужда държава
4. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование
5. Валидиране
Валидиране – заявление