Дневен режим

Форми на обучение

Форми на обучение – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Училищен учебен план за 1-ви клас

Училищен учебен план за 2-ри клас

Училищен учебен план за 3-ти клас

Училищен учебен план за 4-ти клас

Училищен учебен план за 5-ти клас

Училищен учебен план за 6-ти клас

Училищен учебен план за 7-ми клас

Схема на процедура при тормоз

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЖИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИТЕ НА ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА В ОУ „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ ОТ СТРАНА НА УЧИТЕЛ/СЛУЖИТЕЛ В ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ПРИ СИТУАЦИЯ НА ТОРМОЗ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ И В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИ 2021 – 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ за учебната 2021/2022 година

План за работата на Училищната комисия по БДП в ОУ „Кочо Честеменски” през учебната 2021 / 2022 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив 2020 – 2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОУ „Кочо Честеменски“ 2020-2024

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИK ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА