• График за дежурството на учителите през първия срок на 2018/2019 г. учебна година ТУК
 • График за ФУЧ и часовете по СИП през първия срок на учебната 2018/2019 г. ТУК
 • График за провеждане на контролните и класни работи през първия учебен срок на учебната 2018/2019 година ТУК
 • Разпределение и график на модулното обучение за допълнителен час по ФВС ТУК
 • Разпределение на учебните часове по спортни дейности за уч. 2018/2019 г ТУК
 • График за  консултиране на родители и ученици и работа с училищна документация ТУК
 • График за консултации  на учениците по учебни предмети през първия  срок на учебната 2018/2019 г.ТУК
 • Годишен план на училището за учебната 2018/2019 г. ТУК
 • Училищна политика за противодействие на училищния тормоз ТУК
 • Програма за целодневна организация на учебния ден ТУК
 • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи ТУК
 • Програма за превенция за ранно напускане на училище ТУК
 • Дневен режим в ОУ „Кочо Честеменски“ за учебната 2018/2019 година ТУК
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз ТУК
 • Единни правила за служители, ученици и родители на, свързани със случаите на тормоз ТУК
 • Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни ТУК
 • Училищни учебни планове за 2018/2019 година ТУК
 • Заповед за формите на обучение в ОУ „Кочо Честеменски“  учебната 2018/2019 година – ТУК
 • График на учебното време за учебната 2018/2019 година – ТУК
 • Система от символи на качествените  показатели за учениците от първи  втори клас на учебната 2018/2019г. ТУК
 • Санкции на ученици и мерки при отсъствия и противоречащо на ЗПУО поведение ТУК
 • Процедура за намаляне на часовете в ОУ „Кочо Честеменски“ ,rp. Пловдив ТУК
 • Процедура при организиране на мероприятия на територията на населеното място ТУК
 • Процедура при организиране на мероприятия извън територията на населеното място ТУК
 • Процедура за преместване на ученик в друго училище ТУК
 • Процедура за налагане на санкции и предприемане на мерки съгласно ЗПУО и наредба за приобщаващото образование ТУК
 • Процедура при отстраняване на ученик от час ТУК
 • Правила за ползване на физкултурния салон ТУК
 • Заповед на Директора за обявяване на до 3 неучебни дни за 2018/2019 уч. година ТУК
 • Превенция на насилието и агресията. Добри практики – ТУК
 • МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции – ТУК
 • ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – Справочник – ТУК
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА – ТУК
 • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации – ТУК

 

 • Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по английски език в пети и седми клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по английски език четвърти и шести клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по български език и литература – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по география – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по изобразително изкуство – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по история – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по ИТ пети, шести и седми клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по математика пети и седми клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по математика шести клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по музика – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по физическо възпитание и спорт пети и седми клас – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по човекът и природата, биология и химия – ТУК
 • Критерии за оценяване на учениците по физика седми клас – ТУК